LEI MUNICIPAL Nº 681/2013, de 29 de janeiro de 2013.