LEI MUNICIPAL Nº 680/2013, de 29 de janeiro de 2013.