LEI MUNICIPAL Nº. 676/2013, de 29 de Janeiro de 2013.