LEI MUNICIPAL Nº 674/2013, de 17 de janeiro de 2013.