LEI MUNICIPAL Nº 639/2012, de 20 de janeiro de 2012.