LEI MUNICIPAL Nº 638/2012, de 20 de janeiro de 2012.