LEI MUNICIPAL Nº 637/2012, de 20 de janeiro de 2012.