LEI MUNICIPAL Nº 596/2011, de 13 de janeiro de 2011.