LEI MUNICIPAL Nº. 501/2009, de 23 de janeiro de 2009.