LEI MUNICIPAL Nº 498/2009, de 08 de janeiro de 2009.