LEI MUNICIPAL Nº. 445/2008, de 17 de janeiro de 2008.