LEI MUNICIPAL Nº 400/2007, de 18 de janeiro de 2007.