LEI MUNICIPAL Nº 398/2007, de 18 de janeiro de 2007.