LEI MUNICIPAL Nº 397/2007, de 04 de janeiro de 2007.