LEI MUNICIPAL Nº 350/2006, de 26 de janeiro de 2006.