LEI MUNICIPAL Nº 348/2006, de 19 de janeiro de 2006.