LEI MUNICIPAL Nº 283/2005, de 21 de janeiro de 2005.