LEI MUNICIPAL Nº 281/2005, de 20 de janeiro de 2005.