LEI MUNICIPAL Nº 206/2003, de 29 de Janeiro de 2003.