LEI MUNICIPAL Nº 197/2003, de 06 de Janeiro de 2003.