LEI MUNICIPAL Nº 196/2003, de 06 de Janeiro de 2003.