LEI MUNICIPAL Nº 119/2002, de 25 de Janeiro de 2002.