LEI MUNICIPAL Nº 118/2002, de 25 de Janeiro de 2002.