LEI MUNICIPAL Nº 117/2002, de 10 de Janeiro de 2002.