LEI MUNICIPAL Nº 116/2002, de 08 de Janeiro de 2002.