LEI MUNICIPAL Nº 020/2001, de 31 de Janeiro de 2001.