LEI MUNICIPAL Nº 018/2001, de 26 de Janeiro de 2001.