LEI MUNICIPAL Nº 015/2001, de 26 de Janeiro de 2001.