LEI MUNICIPAL Nº 012/2001, de 23 de Janeiro de 2001.