LEI MUNICIPAL Nº 010/2001, de 12 de Janeiro de 2001.