LEI MUNICIPAL Nº 009/2001, de 09 de Janeiro de 2001.