LEI MUNICIPAL Nº 008/2001, de 09 de Janeiro de 2001.