LEI MUNICIPAL Nº 006/2001, de 09 de Janeiro de 2001.