LEI MUNICIPAL Nº 005/2001, de 09 de Janeiro de 2001.