LEI MUNICIPAL N.º 640/2012, de 20 de janeiro de 2012.