LEI MUNICIPAL N.º 200/2003, de 17 de Janeiro de 2003.